CEMGINE subscriu el Codi de Conducta (HONcode) de la Fundació “Health on the Net”

CEMGINE accepta i assumeix el Codi de Conducta (HONcode) de la Fundació “Health on the Net” pel que vol deixar constància que

El contingut d’aquest lloc web és d’exclusiva responsabilitat dels propis professionals del centre, l’objectiu del qual és oferir una informació general del centre i dels serveis que ofereix, sent el seu autor màxim responsable la societat Núria Fusté Serveis Mèdics SLP.

Aquest lloc web es dirigeix al públic en general i a les persones de sexe femení en particular, si bé la informació proporcionada a www.cemgine.cat està dissenyada per a donar suport i mai per a reemplaçar o substituir la relació que existeix entre una visitant pacient o una visitant del lloc i el seu metge.

Aquest espai web no allotja ni rep finançament provinent de la publicitat o de un espònsor i el seu finançament prové exclusivament d’aportació privada.

A CEMGINE subscrivim els principis del Codi HON (HONcode), iniciativa de la Fundació Health On the Net per millorar la qualitat dels llocs web amb continguts mèdics i sanitaris (Internet mèdic), que es basa en els següents principies:

Autoria

Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part de la suggerència oferida no és d’un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.

Complementarietat

La informació proporcionada en aquest lloc està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que hi ha entre un pacient o visitant i el / la seu / seva metge / metgessa actual.

Confidencialitat

Aquest lloc web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d’aquest lloc web es comprometen a honorar i a no excedir els requisits legals de privacitat de la informació mèdica o de salut que s’apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques (mirrors).

Referències i actualització

Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc serà confirmada amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s’hi establiran hipervincles a aquestes dades. La data de l’última modificació d’una pàgina clínica estarà clarament identificada (ex. al final de la pàgina).

Garantia

Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o al rendiment d’un tractament específic, producte comercial o servei serà garantit amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en el Principi 4 citat anteriorment.

Transparència dels autors

Els dissenyadors d’aquest lloc web tractaran de proporcionar informació de la manera més clara possible i d’oferir adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El Webmaster indicarà la seva adreça electrònica clarament en tot el lloc web.

Transparència del patrocini

El patrocini d’aquest lloc web estarà clarament identificat, incloent la identitat de les organitzacions comercials i no comercials que hi hagin contribuït amb fons, serveis o material.

Honestedat en la política publicitària

Si la publicitat és una font de finançament d’aquest lloc web, haurà de ser indicat clarament. S’hi mostrarà, en el lloc web, una breu descripció de la política publicitària adoptada pels propietaris. Els anuncis i un altre material promocional seran presentats als visitants en una manera i context que facilitin la diferenciació entre aquests i el material original creat per la institució que gestiona el lloc.

Per a altres aspectes veure la secció del “Avís legal